Общи условия за използване на системата

Настоящият документ съдържа общите условия на ползване на системата Fakturi.com, предоставяни от Клокси България ЕООД и урежда отношенията между него и всяка една от регистрираните фирми (потребители) в системата Fakturi.com

Регистрация и съгласие с Общите условия

 1. За да използвате системата Fakturi.com първо трябва да направите регистрация в нея, като попълните съответната форма на страницата за регистрация.
 2. Данните, които предоставяте трябва да бъдат верни и пълни.
 3. Можете да регистрирате конкретна фирма само веднъж.
 4. Забраняват се регистрации под измислено или чуждо име. При предоставяне на неверни данни или при не отразяване на техните промени, екипът на Fakturi.com има право, без предизвестие, да спре достъпа на потребителя до използване на услугите.
 5. Неизползваните фактури от даден месец не се прехвърлят на следващия месец.
 6. В случай, че потребителят достигне лимита на избрания от него пакет, той ще бъде уведомен за това чрез съобщение на сайта, след което няма да може да издава нови фактури или да добавя и актуализира информацията, преди да закупи нов пакет с фактури или да получи бонус фактури.
 7. Fakturi.com си запазва правото за премахване, деактивиране или заместване, без предупреждение, на файлове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила, както и на такива, които биха могли по наша преценка да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация.
 8. Fakturi.com не носи отговорност за информацията съхранявана от потребителя.
 9. След извършена успешно регистрация, потребителят се задължава безусловно да спазва тези "Общи условия".

Парола за достъп до системата Fakturi.com

 1. При регистрацията си потребителят посочва парола за достъп до системата Fakturi.com.
 2. Чрез въвеждане на ЕИК и паролата на съответните места в уебсайта на системата Fakturi.com и след натискане на бутон "Вход", потребителят получава достъп до фирмения си профил.
 3. Потребителят е длъжен да полага всички грижи за запазване на паролата за достъп до услугите на Fakturi.com в тайна от трети лица. Fakturi.com не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при употреба на паролата за достъп от трето лице. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми екипа на Fakturi.com в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.
 4. В случай на забравена парола, същата се възстановява само чрез удостоверяване на собственост над фирмата.
 5. За да се гарантира сигурността на всички потребители в системата, възстановяването на пароли се извършва само ръчно от нашия екип. Услугата е платена за потребителите на безплатен пакет. Таксата е в размер на 10 лева.

Изменение на Общите условия

 1. При промени и бъдещо развитие на системата, както и при промяна на законодателните изисквания, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Fakturi.com.
 2. Потребителят ще бъде известен за направените промени чрез предоставената при регистрация електронна поща. Всеки потребител ще има срок от 10 (десет) работни дни, за да се запознае с направените промени.
 3. Ако в рамките на срока по точка 2 потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е съгласен и обвързан с тях.
 4. В случай, че потребителят заяви несъгласие с променените или нови общи условия, договорът се счита за автоматично прекратен и Fakturi.com има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.

Защита на личните данни

Fakturi.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получил изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. други посочени в закона случаи.

Права и задължения на Fakturi.com

 1. Екипът на Fakturi.com се задължава да полага грижа за нормално използване на услугите.
 2. Електронните фактури се съхраняват във фирмения профил на потребителя за неограничен период.
 3. Екипът на Fakturi.com не се задължава да контролира и проверява съдържанието на електронните фактури, които потребителят издава посредством системата.

Ограничаване на отговорността

 1. Клокси ЕООД не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.
 2. Клокси ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Fakturi.com.
 3. Клокси ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от потребителя информация.
 4. Всички номера и данни, които системата генерира автоматично, са с цел помощ при издаване на документи. Не носим отговорност за тяхната коректност. Потребителят на системата е длъжен да проверява собственоръчно информацията във всички полета на документа.

Права и задължения на потребителя

 1. Потребителят има право на достъп до услугите, предоставяни посредством системата Fakturi.com, при спазване на настоящите Общи условията. За да може да ползва услугите, потребителят трябва да въведе ЕИК и паролата си.
 2. Потребителят има право на достъп и на корекции на фирмените си данни, предоставени при регистрацията.
 3. Потребителят се задължава да спазва българското законодателство. Да не използва системата Fakturi.com за дейности нарушаващи изискванията на данъчното законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.

Прекратяване на договора

 1. Потребителя може да прекратите договора по всяко време, чрез изпращане на електронно писмо до екипа на Fakturi.com. С извършването на тези действия акаунтът ще бъде закрит и достъпът на потребителя до него ще бъде преустановен.
 2. В случай, че потребителите на системата не изпълнят някое от своите задължения по договора, договорът се прекратява, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Правни изисквания

 1. Име на фирмата: Клокси България ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул. Ст. въстание 18;
 3. Адрес, от който се упражнява дейността: като в т.2;
 4. Данни за кореспонденция: тел. 0888 111 661, e-mail office@cloxy.com;
 5. Данни за вписване: ЕИК 204097632;
 6. Контролни органи: Комисия за защита на потребителите;
 7. Материално отговорно лице: Васил Тошков;
 8. Работно време: 9-18 часа всеки делничен ден по e-mail или телефон.