ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "FAKTURI.COM"

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Клокси България” ЕООД, наричано по-долу „FAKTURI.COM”, от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://fakturi.com/ (наричани по-долу Клиенти), от друга.

„Клокси България ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204097632, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6014, ж.к. Железник, Старозагорско въстание, бл. 18, вх. Б, ет. 4, ап. 60 , имейл адрес offDELice@fakturi.com, телефон: 0888111661

„Клокси България” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 423300.

Клиентите на https://fakturi.com/ не са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Клиентите на https://fakturi.com/ използват услугите на "FAKTURI.COM” с цел генериране на печалба и извършват дейността си по търговски начин.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://fakturi.com/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://fakturi.com/ всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „FAKTURI.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „FAKTURI.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиенти ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и „FAKTURI.COM”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „FAKTURI.COM” на Клиента, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „FAKTURI.COM” e достъпен на сайта https://fakturi.com/ , чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от „FAKTURI.COM” услуги, включително но не само електронно генериране на фактури.
(2) Неизползвани фактури от даден месец не се прехвърлят на следващия месец.
(3) В случай, че Клиентът достигне лимита на избрания от него пакет, той ще бъде уведомен за това чрез съобщение на сайта, след което няма да може да издава нови фактури или да добавя и актуализира информацията, преди да закупи нов пакет с фактури или да получи бонус фактури
(4) Запазваме си правото едностранно да пракратяваме достъпа до безплатан пакет след определен период на ползване. Също и за потребители, които злоупотребяват със системата по какъвто и да е начин.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „FAKTURI.COM” идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://fakturi.com/ и на IP адреса на Клиента.
(2) Една фирма може да се регистрира само веднъж. Забраняват се регистрации под измислено или чуждо име. При предоставяне на неверни данни или при не отразяване на техните промени, „FAKTURI.COM“ има право, без предизвестие, да спре достъпа на Клиента до използване на услугите.
(3) „FAKTURI.COM” има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „FAKTURI.COM”.

Чл. 4 (1) „FAKTURI.COM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, „FAKTURI.COM” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “FAKTURI.COM” възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „FAKTURI.COM” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „FAKTURI.COM”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Клиентът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „FAKTURI.COM”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „FAKTURI.COM”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „FAKTURI.COM” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “FAKTURI.COM” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „FAKTURI.COM” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “FAKTURI.COM” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Клиентът се регистрира с ЕИК на своята фирма и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „FAKTURI.COM”.
(2) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-Клиент. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „FAKTURI.COM”.
(3) Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „FAKTURI.COM” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
(4) В случай на забравена парола, същата се възстановява само чрез удостоверяване на собственост над фирмата.
(5) За да се гарантира сигурността на всички Клиенти в системата, възстановяването на пароли се извършва само ръчно от екипа на „FAKTURI.COM“. Услугата е платена за Клиентите на безплатен пакет. Таксата е в размер на 20 лева.

Чл. 8 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „FAKTURI.COM”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „FAKTURI.COM”. За да може да ползва услугите, Клиентът следва да въведе ЕИК на фирмата си и парола.
(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 9 (1) Клиентите използват интерфейса на уебсайта на „FAKTURI.COM”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „FAKTURI.COM” услуги.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „FAKTURI.COM”.

Чл. 10 (1) Клиентът избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
(2) Необходимо е Клиентът да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
(3) При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на услугите са тези, посочени на уебсайта на „FAKTURI.COM” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 „FAKTURI.COM” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 13 Клиентът може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://fakturi.com/ е възможно плащане по банков път.

Чл. 14 Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 15 „FAKTURI.COM” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „FAKTURI.COM”.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16. (1) „FAKTURI.COM“ си запазва правото за премахване, деактивиране или заместване, без предупреждение, на файлове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила, както и на такива, които биха могли по наша преценка да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация.
(2) „FAKTURI.COM“ не носи отговорност за информацията съхранявана от Клиента.
(3) „FAKTURI.COM“ не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.
(4) „FAKTURI.COM“ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Fakturi.com.
(5) „FAKTURI.COM“ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Клиента информация.
(6) Всички номера и данни, които системата генерира автоматично, са с цел помощ при издаване на документи. „FAKTURI.COM“ не носи отговорност за тяхната коректност. Клиентът на системата е длъжен да проверява собственоръчно информацията във всички полета на документа.
(7) Клиентът се задължава да спазва българското законодателство. „FAKTURI.COM“ не носи отговорност за дейности нарушаващи изискванията на данъчното законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.
(8) „FAKTURI.COM“ не носи отговорност, ако Клиентът изтрие фактури от профила си.
(9) Системата се предоставя във вида в който е "AS IS". „FAKTURI.COM“ не е длъжна да подобрява или преправя системата спрямо изискванията на конкретен потребител. Всяка промяна има опасност да засегне и другите потребители на системата, затова промени се правят само по преценка на екипа на „FAKTURI.COM“.
(10) Всички заплатени суми са необратими. Пари се връщат само по преценка на „FAKTURI.COM“ и когато има основателна причина за това.
(11) „FAKTURI.COM“ не носи отговорност за това дали документите, изпратени към e-mail през системата, са получени успешно.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17 „Клиентът може да прекратите договора по всяко време, чрез изпращане на електронно писмо до екипа на :FAKTURI.COM“. С извършването на тези действия акаунтът ще бъде закрит и достъпът на Клиента до него ще бъде преустановен.
(2) В случай, че Клиентите на системата не изпълнят някое от своите задължения по договора, договорът се прекратява, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 18 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „FAKTURI.COM” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „FAKTURI.COM” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „FAKTURI.COM”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „FAKTURI.COM”, „FAKTURI.COM” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „FAKTURI.COM”.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „FAKTURI.COM” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 20 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 21 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл 22. Органите, регулиращи дейността на „FAKTURI.COM“ е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

БИСКВИТКИ

Чл 23 (1) На сайта има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Google. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „FAKTURI.COM“ няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. Затова съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.
(2) Клиентите могат да управляват използването на „бисквитките“. Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.
(3) Клиентите могат да изключат или блокират „бисквитките“. Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 24 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25 (1) „FAKTURI.COM” се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми „FAKTURI.COM” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 26 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.